PostHeaderIcon Historia Szkoły

Budynek, w którym aktualnie mieści się Szkoła, został oddany do użytku l września 1959 roku. Położony jest przy zbiegu ulic Alei Małej i PCK. Takie usytuowanie obiektu zawdzięczamy ofiarności lekarki pani Olgi Pakowskiej (z domu Kowalskiej), która podarowała plac pod budowę. W budynku mieściło się 11 izb lekcyjnych, pomieszczenia na bibliotekę, gabinet lekarsko - stomatologiczny, stołówkę i pomieszczenia gospodarcze. Zorganizowano pracownię fizyczno - chemiczną i biologiczną oraz pracownię prac ręcznych. Księgozbiór biblioteczny liczył 3063 woluminy. Przy Szkole znajdowało się boisko sportowe i ogródek warzywny, pomocny w nauczaniu przyrody. W nowej Szkole rozpoczęło pracę 13 nauczycieli i 517 uczniów, z których 38 ukończyło w pierwszym roku naukę. Kierownikiem została pani Adela Jurkowa, a zastępcą pani Marta Strumnik.

Rejon Szkoły obejmował ulice: Aleję Małą, Browarną, Cichą, Czartoryskich, Filtrową, Gościńczyk (część), Instytut, Ks. Izabelli, Aleję Jedności, Koszarową, Koszary, Krańcową, Osadę Pałacową, PCK , Polną (część), Sadową, Niemcewicza (część), Skowieszyńską, Zieloną, Zwycięstwa (część). Sztandar otrzymała społeczność szkolna podczas uroczystości zakończenia roku 1961/62.Wręczony został reprezentantom klas siódmych, a oni w symbolicznym geście, jako właściwie już absolwenci, przekazali go klasom szóstym. Od tej pory sztandar byt wprowadzany na ważniejsze uroczystości i reprezentował Szkołę w środowisku. Jako ciekawostkę warto podać fakt, że ów sztandar na prośbę Komitetu Rodzicielskiego wykonany został społecznie przez matkę jednego z uczniów panią Marię Kapturkiewicz -Szewczyk - plastyczkę, która własnoręcznie pomalowała go farbami. Służył Szkole przez 17 lat. W 1966 r. zorganizowano pięć nowych pracowni przedmiotowych: matematyki, historii, geografii i dwie języka polskiego. W miarę upływu lat zwiększała się liczba uczniów i przybywało nauczycieli. Dla porównania: w roku szkolnym 1959/60 było 38 absolwentów , a w 1983/84 aż 148. W 1978 roku ówczesny dyrektor szkoły pan Stanisław Góra wystąpił z inicjatywą ufundowania placówce nowego sztandaru. Pomysł spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski przeznaczył na ten cel środki finansowe uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych, harcerze z własnych dochodów, a brakującą kwotę uzupełnił Komitet Rodzicielski. Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej i jej przyjaciół było nadanie szkole imienia. Na patrona wybrano K. K. Baczyńskiego, a wiadomo jakim milczeniem otoczeni byli wówczas żołnierze AK i bohaterowie Powstania Warszawskiego. Wybór patrona szkoły miał ścisły związek z bardzo aktywną pracą istniejącego od 1968 roku Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów. Trzeba przyznać, że wiedza naszych uczniów na temat życia i twórczości żołnierza - poety rCzasu kurz" była imponująca. Nawiązali interesujący kontakt z rodziną Krzysztofa, zgromadzili pamiątki. Szkoła uzupełniła literaturę z okresu wojny i okupacji. Po trwających dwa lata pracach przygotowawczych dnia 9 czerwca 1979 roku szkoła otrzymała imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wśród zaproszonych gości byli: brat stryjeczny poety prof. dr hab. p. Zbigniew Baczyński, inni członkowie rodziny Krzysztofa, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szczepów harcerskich z całej Polski, dyrektorzy szkół, władze oświatowe i polityczne oraz reprezentanci uczniów i rodziców. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez p. Marię Kuczewską. Państwo Szewczykowie wykonali tablicę pamiątkową, która została wmurowana na parterze. W wyniku konkursu przeprowadzonego wśród uczniów naszej Szkoły zaprojektowano tarczę z imieniem patrona. Wybranie patronem Krzysztofa Kamila do tej pory pozostaje przedmiotem dumy naszych wychowanków i pedagogów, ponieważ tak jego twórczość jak i ideały, które przypieczętował własnym życiem są ponadczasowe. W dniu urodzin K. K. Baczyńskiego 22 stycznia obchodzimy rŚwięto Szkoły". Nazwanie Szkoły imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wymagało nie lada odwagi, siły argumentacji i starań ówczesnego dyrektora szkoły pana Stanisława Góry. rBył pan dla nas wzorem nauczyciela - wychowawcy, ale także przyjacielem, opiekunem, człowiekiem, który pomagał narn nie tylko w sprawach szkolnych... jeżeli możemy być dumni z naszej Szkoły, to pana zasługa" - tymi słowami grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie w dniu 14 października 1981 roku podziękowali swemu dyrektorowi panu Stanisławowi Górze za 20 lat kierowania Szkołą. Trzeba przyznać, że był to człowiek taktowny, opanowany, życzliwy, doskonały organizator, przyjaciel dzieci i nauczycieli. W roku szkolnym 1970/71 dla najlepszych uczniów wprowadzone zostały odznaki i legitymacje rWzorowy uczeń". Złote odznaki wręczano uczniom klas VIII, srebrne klas V-VII, legitymacje uczniom klas I~IV. Przyznawane one były do 1979 roku i otrzymało je ogółem: złotych - 44 uczniów, srebrnych - 168, legitymacji -525. Od następnego roku, przez dwa lata, wzorowi uczniowie klas VIII otrzymywali rSrebrne tarcze". W 1981 roku przodujących w nauce nagrodzono świadectwem z wyróżnieniem. Ta forma obowiązuje nadal. W okresie od 1981-1994 roku 461 uczniów naszej Szkoły zasłużyło na tę formę wyróżnienia. Z protokołów zebrań Rady Pedagogicznej wynika, że nagrody książkowe otrzymali uczniowie już na uroczystości zakończenia roku szkolnego 1964/65. Ta forma nagradzania najlepszych stosowana jest do dzisiaj. Od tamtego, już historycznego roku szkolnego do ostatniego 1993/94 nagrody książkowe otrzymało łącznie 2853 uczniów naszej Szkoły. Były też dyplomy, nagrody rzeczowe, np. zegarki. Z początkiem roku szkolnego 1982/83 pozyskaliśmy pomieszczenia w Domku Aleksandryjskim - mieściła się tam świetlica i klasy pierwsze. Pomieszczenia wyremontowane zostały przez rodziców i nauczycieli; wkład pracy wnieśli też uczniowie. Po dwóch latach budynek przejął Wydział Zdrowia UM. Także w tym roku przy naszej Szkole zostały utworzone cztery klasy uzawodowione dla uczniów z całego miasta. Była to dla nich szansa ukończenia szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w budynku Hufca ZHP. Po roku (ze względu na niewłaściwe warunki lokalowe) trzy klasy uzawodowione przeniesiono do innych szkół w Puławach, jedną (VIII) do budynku naszej Szkoły. 15 października 1985 roku odbyły się uroczystości poświęcone 25 rocznicy istnienia Szkoły w obecnym budynku, Na uwagę zasługuje lista dostojnych gości - krewni K. K. Baczyńskiego, kombatanci rSzarych Szeregów", byli dyrektorzy, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele ZHP oraz absolwenci Szkoły. Dla uczczenia 25-lecia boisko szkolne zostało rozbudowane - utworzono mały stadion z urządzeniami do lekkiej atletyki i bieżnię z prawdziwego zdarzenia. Stworzyło to uczniom lepsze warunki do uprawiania sportu. Precedensem w dziejach powojennej oświaty był strajk ostrzegawczy zorganizowany w dniu 28.02.1992 roku przez Zarząd Główny ZNP. Przystąpili do niego także nasi nauczyciele. Dłuższy strajk, ogłoszony przez rSolidarność", trwał w dniach 1-19.05.1993 roku. Wielka była desperacja, która doprowadziła do takiej akcji protestacyjnej. Pod koniec lat. 80-tych w kraju zaszły ogromne przemiany społeczno - polityczne. Spowodowały one szereg istotnych zmian w systemie oświaty. Znalazło to wyraz w większej samorządności uczniów i wpływie rodziców na pracę Szkoły. W roku szkolnym 1992/93, po wnikliwych dyskusjach i pracach przygotowawczych, biorąc pod uwagę realne potrzeby, grono pedagogiczne wraz z Samorządem Uczniowskim opracowało rStatut Szkoły". Zgodnie z duchem czasu od 1991 roku szkoła mogła prowadzić działalność gospodarczą. Ta sytuacja i pomoc sponsorów umożliwiły zakup kilku nowoczesnych pomocy audiowizualnych. Biblioteka szkolna liczy obecnie 19707 tomów. Stosunkowo nową tradycją są rSpotkania najlepszych" organizowane po I semestrze w Pałacu Czartoryskich Honorowi goście to rodzice prymusów. Jest to jedyna w swoim rodzaju uroczystość. Z dniem l stycznia 1994 roku, jak wszystkie inne szkoły szczebla podstawowego, nasza Szkoła przeszła pod Zarząd Gminy Puławy.

 

REKRUTACJA

 

BEZPIECZEŃSTWO
BIP

Dzieci uczą rodziców w domu!

Ogłoszenia!

Jadłospis 01.03-05.03.2021r (zobacz)

Od dnia 9 listopada 2020 r. biblioteka szkolna jest czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Biblioteka- wypożyczenia (zobacz)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zobacz)

 

W roku szkolnym 2020/2021 konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami odbywają się poprzez dziennik elektroniczny bądź za pomocą innych metod wykorzystywanych w komunikacji na odległość. Dopuszcza się kontakt osobisty tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4